Договор No. BG16RFOP002-2.077-0780-С01 по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19”

12

ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.077-0780-С01

КЛИМА БИЛД ООД“ ООД стартира изпълнението на Договор No. BG16RFOP002-2.077-0780-С01по проект „Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19”  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез европейски фонд за регионално развитие и оперативно програма „Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020

код 2014BG16RFOP002.

 

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

Инвестиционен приоритет 2.2 Капацитет за разтеж но МСП.

 

Кратко описание на проекта: Осигуряване на оперативен капитал на Клима Билд ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19 и осигуряване стабилност на работните места, чрез безвъзмездно финансиране.

 

Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ е 150 000 лв. Отпусната финансова помощ е на 100%.

Бенефициент: Клима Билд ООД .

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. – европейско (ЕФРР) и 22 500 лв. – наципнално съфинансиране (МИ).

 

Очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал на Клима Билд ООД  за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект по отношение на Клима Билд ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване на стабилност на работните места.

Начало на проекта: 01.02.2021г.

Край на проекта: 01.05.2021г.

 

3